Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže – opis projektu

1. júla 2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Stručný popis projektu

Predmetom a hlavný cieľom projektu pod názvom „Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže“ je zvýšenie počtu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v obci Dlhé Stráže napojených na verejnú kanalizáciu a zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd za účelom zlepšenia podmienok a kvality bývania obyvateľov obce Dlhé Stráže s dôrazom na zabezpečenie ochrany životného prostredia pred nepriaznivými vplyvmi znečistených alebo nedostatočne čistených komunálnych odpadových vôd. Projekt je v súlade s OP ĽZ a špecifickým cieľom 6.1.1. „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“.

Ciele projektu:

  • zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd za účelom zlepšenia podmienok bývania a kvality života obyvateľov MRK obci Dlhé Stáže
  • prostredníctvom zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd prispieť k integrácií vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti.

Cieľová skupina:

Projekt je prevažne zameraný na obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity.

Definované ciele budú naplnené hlavnou aktivitou projektu: „Dobudovanie gravitačnej stokovej siete a výstavba ČOV v obci Dlhé Stráže“, ktorá je v súlade so spôsobom realizácie a) budovanie verejných kanalizácií a budovanie čistiarní odpadových vôd.

Miestom realizácie projektu bude obec Dlhé Stráže patriaca do Prešovského kraja a okresu Levoča.

Projekt s názvom „ČOV Dlhé Stráže bude vykonávaný v súlade s princípmi desegrácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia.

Výsledkom projektu je dobudovanie vetvy gravitačnej stokovej siete v celkovej dĺžke 260 m a vybudovania mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd.

Merateľný ukazovateľ projektu:

P0261 – Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/

              dobudovania kanalizačnej siete a pripojením sa k nej – 191 obyvateľov MRK

Výška poskytnutej dotácie: 649 446,43 EUR.

Celkový rozpočet projektu:

Stavebné práce: 637 500,- EUR

Stavebný dozor stavby: 11 580,00 EUR

Externý manažment: 6 500,00 EUR

Prípravná a projektová dokumentácia: 16 830,00 EUR

Last modified: 20. júla 2023

Comments are closed.