História obce

Obec sa spomína prvý krát v roku 1278 pod menom Bicere, ale bola založená najneskoršie na rozhraní 12. a 13.stor. v saskom privilégiu z roku 1317 sa uvádza ako curia patriaca Levoči. Potom patrila šľachtickej rodine Tárköiovcov a opäť Levoči. Poľnohospodárska obec. Hromadná dedina.
Domy z konca 19. a začiatku 20.storočia trojpriestorové, zrubové a kamenné, omazané a obielené, pod sedlovými strechami so štítom, podlomenicou a hálkou. Bývajú podpivničené a na fasádach nesú znaky doznievajúcej secesie.
Dvory sú uzavreté drevenými bránami. Po roku 1945 trojpriestorové domy i domy so štvorcovým pôdorysom, so sedlovými a valbovými strechami pod tvrdou krytinou z 19.storočia.
Murované sypance, využívajúc terén, aj podpivničené, so sedlovými strechami a železnými vrátami.

Katolícky kostol sv. Juraja je klasicistický z obdobia okolo roku 1800. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Nad vchodom je drevená empora. Na priečelí je murovaný trojuholníkový štít a nadstavaná vežička. Pred priečelím je predstavaná predsienka s pultovou strechou. Fasády sú hladké. Okolo kostola je vystavaný múr. Gotická socha P. Márie je z polovice 14. storočia, drevorezba s novou polychrómiou. V predsienke je Ukrižovaný, baroková ľudová drevorezba z konca 18. storočia. V sakristii je neskorobaroková skriňa z konca 18. storočia.

Základná charakteristika Obce Dlhé Stráže
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Geografické údaje
Geografická poloha obce :  Dlhé Stráže ležia v juhozápadnej časti Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Nadmorská výška v strede obce je 610 m n. m. a v chotári 510 – 740 m n. m. Starú slovenskú obec kolonizovali v 2. polovici 13. storočia Nemci. Obec je doložená z roku 1278 ako Bicere, neskôr ako Landvar (1317), keď v roku 1317 kráľ Karol Róbert potvrdil a obnovil práva spišských Nemcov, uvádza Dlhé Stráže ako „Curia Landvardi“, teda Landvardov dvor, Bicir (1360), Pecher alias Lengvarth, Langwarthdorf (1407), Bychir (1411), Langwarthdorf (1424), Lengwarti (1773), Dlhé Stráže (1948); maďarsky Léngvárt; nemecky Lingwart.

Susedné mestá a obce : Dravce, Kurimany
Celková rozloha obce : 3,37 km2
Nadmorská výška : 613 m n. m

Demografické údaje
Počet obyvateľov: 601
Hustota  a počet obyvateľov: 178 obyv./km2
Národnostná štruktúra : 100 % slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  katolícka

Comments are closed.