O Z N A M – informovanie verejnosti o smogovej situácii

28. marca 2024


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany
ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia informuje:
Dňa 1. júla 2023 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iných ustanovení rieši aj informovanie
verejnosti a výstrahu obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách súvisiacich so zhoršením
kvality ovzdušia – smogových situáciách. Na tento účel slúži smogový varovný systém, ktorý
prevádzkuje poverená organizácia – Slovenský hydrometeorologický ústav. Pri identifikovaní
smogovej situácie podľa aktuálneho stavu do 4 hodín vydá

 1. upozornenie na vznik smogovej situácie,
 2. výstrahu pred závažnou smogovou situáciou,
 3. upozornenie na pretrvávanie smogovej situácie,
 4. upozornenie na pretrvávanie závažnej smogovej situácie,
 5. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou alebo
 6. oznámenie o pominutí smogovej situácie,
  a podľa § 12 ods. 6 písm. b) zákona bezodkladne o týchto situáciách informuje
 7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré prostredníctvom informačného systému
  civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, samosprávne kraje,
  obce, ktoré môžu byť dotknuté oznámením alebo výstrahou, úrad verejného zdravotníctva,
  príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva,
 8. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
 9. Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
 10. verejnoprávne médiá a
 11. verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla.
  Podľa ustanovenia § 12 ods. 9 zákona, dotknutá obec a samosprávny kraj má povinnosť
  informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich
  hodín od doručenia informácie o smogovej situácii zo systému civilnej ochrany. Obec a
  samosprávny kraj sú povinné zverejniť informáciu v nezmenenom znení, vrátane priloženého
  odporúčania na ochranu zdravia ľudí, spôsobom v mieste obvyklým, v miestnom rozhlase a na
  svojom webovom sídle.
  Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na webových sídlach SHMÚ a Ministerstva
  životného prostredia Slovenskej republiky:
  ▪ Informácie smogového varovného systému
  https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system
  ▪ Aktuálny stav kvality ovzdušia
  https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_mapy
  ▪ Index kvality ovzdušia
  https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_iko
  ▪ Ročné správy o kvalite ovzdušia v SR
  https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_roc_s
  ▪ Vplyvy znečistenia ovzdušia na verejné zdravie obyvateľstva – Príloha č. 4
  https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/kvalita-ovzdusia/riadenie-kvality-ovzdusia/
  Bližšie informácie o kvalite ovzdušia a vplyvoch na zdravie sú taktiež dostupné:
  ▪ Príručka o kvalite ovzdušia
  https://old.enviroportal.sk/uploads/files/ovzdusie/okresne%20urady/kvalita-ovzdusia.pdf
  ▪ Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia
  www.populair.sk
  Keďže čisté ovzdušie tvorí jeden z aspektov zdravého a čistého životného prostredia, o to viac
  je potrebné informovanie obyvateľstva v obciach o prípadných smogových situáciách
  a odporúčaniach na ochranu zdravia. Informovanie verejnosti taktiež prispieva k zvyšovaniu
  povedomia o kvalite ovzdušia

Last modified: 1. apríla 2024

Comments are closed.