Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015-2025

27. novembra 2020

Pripomienky môžete predkladať do 6.12.2020, anonymné pripomienky nebudú akceptované. Po uvedenej lehote pracovníci Inštitútu rozvoja PSK v spolupráci s obcou rozhodnú, ktoré prípadné pripomienky budú do PHSR zapracované.

Korešpondenčná adresu a údaje kontaktnej osoby na zasielanie pripomienok:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2 080 01 Prešov

Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
oddelenie podpory RR a cestovného ruchu
tadeas.gavala@vucpo.sk 0944 384 697

Last modified: 27. novembra 2020

Comments are closed.